می‌توانید در آن واحد چند کلمه را جستجو کنید. روش جستجو به این صورت است:

  • کلمه: هر مطابقتی از این کلمه در متن را پیدا می‌کند.
  • +کلمه: فقط کلمات دقیقاً مطابق پیدا در متن می‌شوند.
  • -کلمه: شامل نتایج دربردارندهٔ این کلمه نباشد.