درس‌های موجود

ثبت‌نام خود

چقدر می دانید؟

چقدر می دانید؟

درس
ثبت‌نام خود

مرحله اول: آغاز پژوهش

مرحله اول: آغاز پژوهش

درس
ثبت‌نام خود

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

درس
ثبت‌نام خود

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

درس
ثبت‌نام خود

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

درس
ثبت‌نام خود

چی یاد گرفتید؟

چی یاد گرفتید؟

درس
ثبت‌نام خود

نظرتون چیه؟

نظرتون چیه؟

درس