درس‌های موجود

ثبت‌نام خود

چقدر می دانید؟

چقدر می دانید؟

درس
ثبت‌نام خود

چی یاد گرفتید؟

چی یاد گرفتید؟

درس
ثبت‌نام خود

مرحله اول: آغاز پژوهش

مرحله اول: آغاز پژوهش

درس
ثبت‌نام خود

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

درس
ثبت‌نام خود

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

درس
ثبت‌نام خود

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

درس
ثبت‌نام خود

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

درس
ثبت‌نام خود

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

درس
ثبت‌نام خود

نرم افزار EndNote

نرم افزار EndNote

درس
ثبت‌نام خود

جستجوی مبتنی بر شواهد

جستجوی مبتنی بر شواهد

درس
ثبت‌نام خود

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

درس
ثبت‌نام خود

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
درس
ثبت‌نام خود

نظرتون چیه؟

نظرتون چیه؟

درس
ثبت‌نام خود

نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال

درس
ثبت‌نام خود

آشنایی با منابع اطلاعاتی (ونکوور)

آشنایی با منابع اطلاعاتی (ونکوور)

درس