واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ا

اطلاعات کتابشناختی کتاب

line

برای شناسایی و دستیابی به یک کتاب، به اطلاعاتی مانند نام نویسنده، عنوان کتاب، تاریخ انتشار، نام ناشر و محل انتشار کتاب نیاز دارید.

اطلاعات کتابشناختی یک مطلب اینترنتی

line

برای شناسایی و دستیابی به یک مطلب اینترنتی، به اطلاعاتی مانند نام نویسنده مطلب، عنوان مطلب، تاریخ انتشار یا تاریخ دستیابی به مطلب و آدرس سایت اینترنتی نیاز دارید.

اعتبار

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است. اعتبار نویسنده، خالق یا ناشر منبع را مشخص می کند.


ب

بارش افکار

line

یکی از راهکارهای انتخاب موضوع، بارش افکار یا طوفان فکری است.

به این صورت که در ارتباط با موضوع موردنظر، با دوستان، هم‌ کلاسی‌ها و حتی اعضاء خانواده صحبت کنید.

هر یک از افراد که در بارش افکار مشارکت دارند، هر آنچه در مورد موضوع مدنظر به ذهنشان می‌رسد یا اطلاعاتی در مورد آن دارند را بیان می‌کنند؛

بنابراین علاوه بر آشنا شدن شما با جنبه‌های مختلف موضوع، احتمالاً ایده‌های جالبی در بین صحبت‌ها مطرح خواهد شد که می‌تواند برای انتخاب موضوع الهام‌بخش باشد.


بازنویسی ساختاری

line

بازنویسی ساختاری یک عبارت و یا یک جمله با کلمات متفاوت به صورتی که معنی آن تغییر نکند را بازنویسی یا نقل به مضمون گویند.

درواقع روشی است برای انتقال اطلاعات و ایده‌های دیگران از زبان خود شما.


بحث مقاله

line

این بخش مقاله، یافته‌های اصلی پژوهش را در قالب زبانی ساده خلاصه می‌کند و آن‌ها را تفسیر می‌کند.

همچنین بین نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج سایر مطالعاتی که در این موضوع انجام‌شده مقایسه می‌کند و دلایل شباهت و تفاوت بین نتایج را تفسیر می‌کند.


ت

تاریخ انتشار مقاله مجله

line

ماه و سال انتشار یک مقاله در یک مجله است.

معمولا تاریخ انتشار یک مقاله در سرصفحه یا پاصفحه مقالات درج می شوند.

تاریخ انتشار مقاله همایش

line

روز، ماه و سال برگزاری همایش است.

معمولا در صفحه عنوان کتابچه چکیده مقالات، درج می شود.

تاریخ انتشار پایان نامه

line

همان تاریخ دفاع پایان نامه است که در صفحه عنوان پایان نامه ها درج می شود.


تاریخ انتشار کتاب

line

سالی که در آن کتاب منتشر می شود.

معمولا تاریخ انتشار کتاب در صفحه عنوان کتاب درج می شود.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL