واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ی

یافته‌های مقاله

line

در اين قسمت مقاله معمولاً نتايج حاصل‌ شده از پژوهش ذكر می‌شود.

عمده مطالب این بخش در قالب جدول و نمودار ارائه می‌شود.