واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

چ

چرخه اطلاعات

line

روش تولید و انتشار اطلاعات و چگونگی تغییر اطلاعات در طول زمان را بیان می­ کند.

به‌عبارت‌دیگر پیشرفت پوشش رسانه‌ای یک واقعه در طول زمان را نشان می‌دهد.

چرخه اطلاعات میزان اطلاعات و همچنین کمیت و کیفیت اطلاعات ارائه‌شده در هر مرحله از چرخه را نشان می‌دهد.


چکیده

line

ارائه فشرده و دقیق محتوای یک مدرک.

خلاصه ای است از یک نوشته که شامل فشرده تمام مطالب مهم آن است.

چکیده یک مقاله، خلاصه کوتاهی است از متن مقاله که بیانگر نکات برجسته و مهم مقاله است و غالباً بین ۱۰۰ تا 300 کلمه است.