واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

و

وابستگی سازمانی

line

محل کار نویسنده را مشخص می کند.


واژه جستجو

line

یک واژه یا عبارتی که کاربر در خط جستجو تایپ می کند تا مقالات یا کتاب هایی که شامل آن واژه یا عبارت هستند را بازیابی کند.


واژه‌نامه

line

برخی کتاب‌ها در انتهای خود، واژه‌های تخصصی که در محتوای کتاب به آن‌ها اشاره‌ شده را لیست می‌ کنند.

واژه‌نامه انتهای کتاب‌ها معمولاً به دو شیوه ارائه می‌شوند: 

  • واژه‌های تخصصی را یک یا دو خط تعریف می‌کنند؛
  • معادل انگلیسی واژه‌های تخصصی را ارائه می‌کنند.

بنابراین درصورتی‌ که در حین مطالعه کتاب، به واژه یا اصطلاحی برخورد کردید که برای شما ناآشنا بود، می‌توانید با مراجعه به لیست الفبایی واژه‌های تخصصی که در انتهای برخی کتاب‌ها آمده، اطلاعات بیشتری در مورد آن واژه به دست آورید.