واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ه

هدف

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

دلیل وجود منبع را مشخص می کند.