واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ع

عملگر AND

line

اپراتور AND هنگامي مورد استفاده قرار می‌ گیرد كه درصدد محدود كردن نتيجه جستجو باشيد.

هنگامی‌ که اين عملگر بين دو يا تعداد بيشتري كليدواژه قرار داده می‌شود به اين معنا است كه شما تمایل دارید مدارک جستجو شده شامل تمامی آن کلیدواژه‌ها باشد.


عملگر NOT

line

این عملگر هنگامي استفاده می‌ شود كه قصد حذف کلیدواژه‌ای را داشته باشيم.

هنگامی‌که شما نمي­ خواهید مجموعه مدرك­ هايي را در رابطه با يك موضوع دريافت كنید، از اين عملگر استفاده مي­ كنید و به‌ این‌ ترتیب آن مفهوم از مجموعه مدارك بازيابي شده حذف م ي­شود


عملگر OR

line

OR عملگر ديگر می‌ باشد كه وارد كردن آن بين دو يا تعداد بيشتري از کلیدواژه‌ها به معناي گسترش حوزه جستجو می‌باشد.

هنگامی‌ که اين عملگر مورداستفاده قرار گيرد به اين معنا است كه شما تمایل دارید مدارک جستجو شده شامل یک یا تمامی این کلیدواژه‌ها باشد.


عملگرهای بولي

line

 از منطق بولين گرفته‌ شده است و نظامي است كه توسط ریاضی‌ دان انگليسي جورج بول توسعه يافت.

بر این اساس شما می‌ توانید كلمات و عباراتي كه نماينده مفاهيم اصلی سؤال پژوهش شماست با این عملگرها به‌گونه‌ای ترکیب کنید که بهترین و مرتبط‌ ترین نتایج را به دست آورید.

درواقع اساس جستجو بر پايه اين عملگرها می‌باشد كه عبارت است از AND، OR و NOT.