واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ص

صحت

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

قابلیت اطمینان و درستی محتوای منابع را مشخص می کند.


صفحه عنوان پایان نامه

line

صفحه ای که عنوان پایان نامه، نام دانشجو، نام اساتید راهنما و مشاور، تاریخ دفاع، نام دانشگاه و رشته تحصیلی دانشجو در آن درج می گردد.


صفحه عنوان کتاب

line

معمولا صفحه دست چپ از دومین صفحه کتاب که عنوان کامل، نام نویسنده، نام ناشر و تاریخ نشر کتاب روی آن درج می شود.