واژه نامه


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ص

صحت

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

قابلیت اطمینان و درستی محتوای منابع را مشخص می کند.


صفحه عنوان پایان نامه

line

صفحه ای که عنوان پایان نامه، نام دانشجو، نام اساتید راهنما و مشاور، تاریخ دفاع، نام دانشگاه و رشته تحصیلی دانشجو در آن درج می گردد.


صفحه عنوان کتاب

line

معمولا صفحه دست چپ از دومین صفحه کتاب که عنوان کامل، نام نویسنده، نام ناشر و تاریخ نشر کتاب روی آن درج می شود.