واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ش

شماره راهنما

line

عبارت است از حرف ها، اعداد و نشانه هایی که جای کتاب در قفسه را نشان می دهد.

شماره راهنما معمولا شامل شماره رده بندی موضوعی و نشانه نویسنده کتاب است.