واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ر

ربط

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

کاربردی بودن (محتوا، سطح و طول) منبع با موضوع موردنظر را مشخص می کند


روزآمدی

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

مناسب بودن تاریخ انتشار منبع اطلاعاتی برای موضوع موردنظر را مشخص می کند.


روزنامه

line

نشریه ای که معمولا روزانه منتشر می شود، وقایع را گزارش می کند و در ارتیاط با موضوع های روز به بحث می پردازد.


روش کار مقاله

line

 اطلاعاتی که با مطالعه روش کار به دست خواهید آورد شامل موارد زیر است:

  • این پژوهش با چه روش و ابزاری انجام‌ شده است؟
  • این پژوهش روی چه کسانی انجام‌شده است؟
  • این پژوهش در چه مکانی انجام‌ شده است؟