واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ت

تاریخ انتشار مقاله مجله

line

ماه و سال انتشار یک مقاله در یک مجله است.

معمولا تاریخ انتشار یک مقاله در سرصفحه یا پاصفحه مقالات درج می شوند.

تاریخ انتشار مقاله همایش

line

روز، ماه و سال برگزاری همایش است.

معمولا در صفحه عنوان کتابچه چکیده مقالات، درج می شود.

تاریخ انتشار پایان نامه

line

همان تاریخ دفاع پایان نامه است که در صفحه عنوان پایان نامه ها درج می شود.


تاریخ انتشار کتاب

line

سالی که در آن کتاب منتشر می شود.

معمولا تاریخ انتشار کتاب در صفحه عنوان کتاب درج می شود.


تاریخ مطلب اینترنتی

line

تاریخ انتشار یا تاریخ دستیابی به یک مطلب اینترنتی است.

تاریخ انتشار برخی مطالب اینترنتی در بالا پا پایین این صفحات درج می شود.

در صورتی که صفحه مربوط به یک مطلب اینترنتی، چنین تاریخی درج نشده باشد، باید تاریخ دسترسی به این مطلب را ذکرکنید.

تودرتوي

line

این امکان وجود دارد که چند عملگر بولی را با همدیگر ترکیب کنید.

هنگامی‌ که از عملگرهای مختلف بولي در يك جستجو استفاده می‌شود باید از روشي كه تودرتوي ناميده می‌شود استفاده کنید.

بر اين اساس کلیدواژه‌های كه می‌خواهیم يكي از آن‌ها هر بار بازيابي شوند در پرانتز قرار می‌ گیرند.


تکلیف/تحقیق کلاسی

line

هرگونه فعالیتی است که از سوی اساتید به دانشجو واگذار می­شود؛ مانند نوشتن مقاله، نوشتن گزارش، ارائه کلاسی، پاسخ به یک سؤال و یا هرگونه فعالیتی که نیاز به مطالعه منابع اطلاعاتی و یافتن پاسخ به یک سؤال باشد.