واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ب

بارش افکار

line

یکی از راهکارهای انتخاب موضوع، بارش افکار یا طوفان فکری است.

به این صورت که در ارتباط با موضوع موردنظر، با دوستان، هم‌ کلاسی‌ها و حتی اعضاء خانواده صحبت کنید.

هر یک از افراد که در بارش افکار مشارکت دارند، هر آنچه در مورد موضوع مدنظر به ذهنشان می‌رسد یا اطلاعاتی در مورد آن دارند را بیان می‌کنند؛

بنابراین علاوه بر آشنا شدن شما با جنبه‌های مختلف موضوع، احتمالاً ایده‌های جالبی در بین صحبت‌ها مطرح خواهد شد که می‌تواند برای انتخاب موضوع الهام‌بخش باشد.


بازنویسی ساختاری

line

بازنویسی ساختاری یک عبارت و یا یک جمله با کلمات متفاوت به صورتی که معنی آن تغییر نکند را بازنویسی یا نقل به مضمون گویند.

درواقع روشی است برای انتقال اطلاعات و ایده‌های دیگران از زبان خود شما.


بحث مقاله

line

این بخش مقاله، یافته‌های اصلی پژوهش را در قالب زبانی ساده خلاصه می‌کند و آن‌ها را تفسیر می‌کند.

همچنین بین نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج سایر مطالعاتی که در این موضوع انجام‌شده مقایسه می‌کند و دلایل شباهت و تفاوت بین نتایج را تفسیر می‌کند.