واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

آ

آدرس اینترنتی

line

 آدرس عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است.

به عبارت دیگر، مشخص‌کننده موقعیت مکانی یک منبع در اینترنت یا شبکه‌هایی مشابه اینترنت است.