واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ش

شماره راهنما

line

عبارت است از حرف ها، اعداد و نشانه هایی که جای کتاب در قفسه را نشان می دهد.

شماره راهنما معمولا شامل شماره رده بندی موضوعی و نشانه نویسنده کتاب است.


ص

صحت

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

قابلیت اطمینان و درستی محتوای منابع را مشخص می کند.


صفحه عنوان پایان نامه

line

صفحه ای که عنوان پایان نامه، نام دانشجو، نام اساتید راهنما و مشاور، تاریخ دفاع، نام دانشگاه و رشته تحصیلی دانشجو در آن درج می گردد.


صفحه عنوان کتاب

line

معمولا صفحه دست چپ از دومین صفحه کتاب که عنوان کامل، نام نویسنده، نام ناشر و تاریخ نشر کتاب روی آن درج می شود.


ع

عملگر AND

line

اپراتور AND هنگامي مورد استفاده قرار می‌ گیرد كه درصدد محدود كردن نتيجه جستجو باشيد.

هنگامی‌ که اين عملگر بين دو يا تعداد بيشتري كليدواژه قرار داده می‌شود به اين معنا است كه شما تمایل دارید مدارک جستجو شده شامل تمامی آن کلیدواژه‌ها باشد.


عملگر NOT

line

این عملگر هنگامي استفاده می‌ شود كه قصد حذف کلیدواژه‌ای را داشته باشيم.

هنگامی‌که شما نمي­ خواهید مجموعه مدرك­ هايي را در رابطه با يك موضوع دريافت كنید، از اين عملگر استفاده مي­ كنید و به‌ این‌ ترتیب آن مفهوم از مجموعه مدارك بازيابي شده حذف م ي­شود


عملگر OR

line

OR عملگر ديگر می‌ باشد كه وارد كردن آن بين دو يا تعداد بيشتري از کلیدواژه‌ها به معناي گسترش حوزه جستجو می‌باشد.

هنگامی‌ که اين عملگر مورداستفاده قرار گيرد به اين معنا است كه شما تمایل دارید مدارک جستجو شده شامل یک یا تمامی این کلیدواژه‌ها باشد.


عملگرهای بولي

line

 از منطق بولين گرفته‌ شده است و نظامي است كه توسط ریاضی‌ دان انگليسي جورج بول توسعه يافت.

بر این اساس شما می‌ توانید كلمات و عباراتي كه نماينده مفاهيم اصلی سؤال پژوهش شماست با این عملگرها به‌گونه‌ای ترکیب کنید که بهترین و مرتبط‌ ترین نتایج را به دست آورید.

درواقع اساس جستجو بر پايه اين عملگرها می‌باشد كه عبارت است از AND، OR و NOT.


ف

فرهنگ لغت موضوعی

line

درصورتی‌که به دنبال تعریف واژه باشید، از فرهنگ لغت تخصصی یک حوزه استفاده کنید.

«فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی فیزیک»، «فرهنگ لغات تخصصی اقتصاد و بانکداری»، «فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات پزشکی» مثال‌هایی از فرهنگ لغت تخصصی هستند.


فصلنامه

line

نشریه ای که سالی چهار بار، یعنی یک شماره در هر فصل، منتشر می شود.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL