روزآمدی

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

مناسب بودن تاریخ انتشار منبع اطلاعاتی برای موضوع موردنظر را مشخص می کند.

» واژه نامه