معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی (CRAAP)

line

آزمون CRAAP در تصمیم­ گیری در مورد مفید و معتبر بودن موضوع به شما کمک می‌کند.

این آزمون فهرستی از سؤالاتی است که به شما در ارزیابی منابع کمک می‌کند.

5 معیار ارزیابی شامل روزآمدی، صحت، اعتبار، هدف و ربط است.

» واژه نامه