اطلاعات کتابشناختی

line

حداقل جرئیات مربوط به یک اثر، که برای شناسایی و دستیابی به آن اثر لازم است.

» واژه نامه