آدرس اینترنتی

line

 آدرس عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است.

به عبارت دیگر، مشخص‌کننده موقعیت مکانی یک منبع در اینترنت یا شبکه‌هایی مشابه اینترنت است.

» واژه نامه