استناد

line

هنگامی‌که مقاله، پایان‌نامه، کتاب و به‌طورکلی هر نوع منبع اطلاعاتی را در تحقیقات و یا صحبت‌های خود مورداستفاده قرار می‌دهید، باید مشخصات و نشانی آن منبع را ذکر کنید. این همان استناد است.

به عبارت دیگر، یادداشت ارجاعی به اثری که از آن عبارتی نقل شده است.

» واژه نامه