واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

خ

خلاصه‌نویسی

line

بیان نکات مهم متن اصلی به زبان خودتان.

تنها نکات اصلی و کلیدی متن را با زبان خودتان و با کلماتی متفاوت از متن اصلی بیان کنید